Phần mềm hỗ trợ trong ngành quảng cáo Led khác

Led Player V611 (Phần mềm Matrix LS)

Phần mềm HD-Matrix

Ledset V2.7

KyStarConsole

Ledtool V5,6 – X5