Led thanh 7 đoạn

– Kích thước 30 x 40 mm

– Kích thước 50 x 70 mm

– Kích thước 90 x 120 mm