Mạch hào quang dùng bóng full

Phần mềm tương thích: Led4U Hào quang

Số lượng bóng: Thích hợp với mọi  số lượng bóng, kích thước trên biển hào quang trên thị trường