USB nạp Led4U

USB nạp Led4U được dùng để truyền hiệu ứng từ máy tính vào mạch điều khiển. Hiệu ứng được tạo từ máy tính bằng phần mềm Led4U.